Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja od Klubu SN3PPW im. Dobrodziej


Uruchomiony został przemiennik SR3KRZ dla fascynatów wypraw
krótkofalarskich takich jak "Zamki", "Fauna i Flora" itp.
Uruchomiliśmy dla Was grupę tematyczną TG 8101 slot 2 w sieci DMR+.
Grupa ta połączona jest jednocześnie z systemem YSF reflektor "PL
WYPRAWY" ID 49388, oraz z systemem D-Star XLX950 moduł J (4010).
Więc dostęp jest ze strony trzech systemów.

 

ZAPRASZAMY!
Informacje podał : SP3SPK i SP3RAX

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

na ostatnim marcowym Walnym Zebraniu Członków skład Zarządu Oddziału na kadencję 2019-2023.

Prezes Jacek Behrendt SQ3OPM
Wiceprezes Paweł Frydrych SP3OKA
Skarbnik Krzysztof Brodnicki SP3WXI
Sekretarz Grzegorz Jung SO3AK
Członek, QSL manager w zakresie obrotu kart krajowych Piotr Sroka SP3RAX
Członek, QSL manager w zakresie obrotu kart zagranicznych Tomasz Mańkowski SP3QDM

 

 

Prezes 

Jacek SQ3OPM

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawody Poznańskie 2019 - wyniki


W zawodach wzięło udział 46 stacji, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa A - Zbyszek SQ3MZ,

grupa B - klub SP4KHM,

grupa C - Marcin SP5ES,

grupa D - Rafał SP7-003-24.

Zwycięzcom w imieniu Komisji i Zarządu Oddziału gratuluję. Regulaminowe i pozaregulaminowe nagrody zostaną wysłane pocztą. Szczegółowe wyniki są dostępne poniżej w pliku PDF.

 


Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W zorganizowanych 22 czerwca 2019 przez OT-08 PZK Zawodach Poznańskich, pośród uczestniczących w nich stacji do organizatora wpłynęły logi od 43 stacji, w tym jednej stacji nasłuchowej i w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych są to:
 
Grupa A (stacje poznańskie):
SN1956PPC, SO3AK, SP3JXB, SP3KPH, SQ3KNT, SQ3MZ.
 
 
Grupa B (stacje klubowe):
SO5O, SP4KHM, SP7PGK, SP9KJU, SP9ZBR, SP9ZHC.
 
Grupa C (stacje indywidualne):
3Z3AHK, SN15UE, SN9MT, SN9S, SO5MAX, SP1AEN, SP1NQN, SP2GUC, SP2MKI, SP3OKS, SP4HHI, SP4JSJ, SP5ES, SP5GNI, SP6MN, SP8HWM, SP9CCA, SP9WZO, SQ1NXO, SQ2DYF, SQ3LMY, SQ5ABG, SQ5AKY, SQ5IRH, SQ7CGN, SQ8PIW, SQ9CWO, SQ9EDZ, SQ9ITA, SQ9KWY.
 
Grupa D (stacje nasłuchowe):
SP7-003-24.
 
 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

czerwiec1956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin
 
1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie
uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami,
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja
środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82,
pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie,
a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż
jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić
w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2019 roku przypada to w dniu 22 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC.
Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza
się łączności cross-band i cross-mode.
6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
 
7. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/
B – stacje klubowe /MO/
C – stacje indywidualne /SO/
D – stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co
najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do
kontroli (CHECKLOG).
8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PPC (via SP3PGR) i stacja SP3KPH podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP
(w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym
wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie
swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności
czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościową SN1956PPC lub stacją SP3KPH (litera O w grupie kontrolnej) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) – 3 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt
10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami:
okolicznościową SN1956PPC (O), SP3KPH (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego
(PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie
od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą
miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników
zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej
podanych zasad.
11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy
nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach
(plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej.
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych
i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału
Poznańskiego PZK http://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku
wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony
w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2019 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie
e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony
na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej
terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów
oraz na portalu PZK do końca czerwca 2019 roku.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów.
Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji
zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 
 
 
 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po ostatnim Walnym zgromadzeniu członków zarządu oddziału poznańskiego

decyzją członków zarządu zmieniły się terminy dyzurów w oddziale 

 

Pozostaje nadal czwartek miedzy godzinami 17:00 a 19:00 

dyżury odbywają się w parzyste czwartki miesiąca 

i tak 

w drugi czwartek dyżur pełni kol Jacek SQ3OPM

w czwarty czwartek dysżur pełni kol. Paweł SP3OKA

okres lipiec sierpień nie zmienia tego ustalenia 

 

Zapraszamy kolegów do odbierania karty QSL podczas dyżurów 

 

 

 

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla