Wiadomość

Do 15 lutego br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku, opłaciło ponad 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału, i tak w okresie od 1 do 15 lutego br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez niżej wymienionych Kolegów: Jacka SP3NUH, Bartosza SQ3JVC, Grzegorza SP3VZY, Franciszka SP3-08-134, Zbigniewa SP3-08-144, Wojciecha SP3AYZ, Sławomira SQ3TGX, Kamila SP3WKW, Pawła SP3NUR, Konrada SP3GZJ (ulg71), Zbigniewa SP3MZ, Przemysława SP3MAX i Łukasza SP3MAJ (ulg20). Przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
Mocą podjętej 15 lutego br. przez Zarząd Oddziału uchwały, po złożeniu wymaganych dokumentów i opłaceniu składki członkowskiej członkami nadzwyczajnymi PZK z jednoczesnym przyznaniem Licencji SWL zostali Koledzy Zbigniew SP3-08-155 i Mariusz SP3-08-156 a członkami zwyczajnymi PZK Koledzy Grzegorz SP3GVG oraz Marcin SP3LOL. W imieniu Zarządu serdecznie witam całą czwórkę pośród naszej krótkofalarskiej rodziny z przynależnością do OT-08 PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie otrzymanych informacji zaktualizowano dane dotyczące Kolegów: Kornela SP3SFS, Zbigniewa SP3MZ (zmiana dotychczasowego znaku SQ3MZ) i Grzegorza SP3LA (zmiana dotychczasowego znaku SP3LAU).
Do Zarządu Oddziału wpłynęły sprawozdania z działalności w roku 2021 niżej wymienionych terenowych klubów PZK będących na ewidencji Oddziału: SN3PPW, SP3POH, SP3PGR, SP3YOR, SP3PSM, SP3KPH, SP3PML, przy czym Zarząd nadal oczekuje tych sprawozdań od klubów SP3PKK i SP3POZ (interaktywny druk w formacie PDF). Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreśleniem klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto niżej wymienione kluby niebędące klubami terenowymi PZK dokonały wymaganych zgłoszeń w zakresie obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL w 2022 roku: SP3ZAC, SP3KYY, SP3YDE i SP3ZCS. Brak zgłoszenia na wymaganym formularzu (druk PDF)  na dany rok kalendarzowy od takich klubów będzie skutkować tym, że ich znak wywoławczy w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako znak podmiotu nieuprawnionego do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Joomla templates by a4joomla