Wiadomość

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z dobiegającą końca kadencją władz Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański realizując ustalenia podjęte w dniu 22 października br. przez Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK  na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału nr 8/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku zwołuje na dzień 3 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Poznańskiego PZK na poznańskich Ratajach, Osiedle Armii Krajowej 100 (budynek SP18). Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 3 grudnia 2023 roku o godzinie 11:15, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Powyższa informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, jego czasie i miejscu została poza niniejszą oddziałową stroną www  opublikowana w dniu 15 listopada br.  w Komunikacie PZK nr 46/2023. Powyższa informacja będzie także wysłana wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom Oddziału z zachowaniem statutowego terminu 14 dni przed wyżej podanym terminem Walnego Zebrania  w postaci wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną na posiadany przez Zarząd Oddziału i zgodny z danymi umieszczonymi w bazie OSEC numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, za których podanie i ewentualną aktualizację odpowiedzialny jest każdy członek Oddziału.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania przez członków Zarządu Oddziału za okres 2019-2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za kadencję 2019-2023 z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Oddziału absolutorium.

7. Podjęcie przez Walne Zebranie na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Oddziału absolutorium (§ 36 ust. 1 pkt e Statutu PZK). oraz uchwały w sprawie przyjęcia poprawek do Statutu PZK uchwalonego przez XXIII NKZD PZK dokonanych przez XXVI NKZD PZK w dniu 12 grudnia 2020 roku (§ 36 ust. 1 pkt k).

8. Podjęcie przez Walne Zebranie uchwał: określających liczbę członków Zarządu Oddziału (§ 36 ust. 1 pkt a), tryb przeprowadzenia wyborów oraz wybór władz Oddziału - członków Zarządu Oddziału i członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję 2023-2027 oraz ich zastępców (§ 36 ust. 1 pkt c).

9. Ukonstytuowanie się składu osobowego Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz wskazanie przez Zarząd Oddziału przedstawiciela Oddziału w Zarządzie Głównym PZK na kadencję 2023-2027.

10. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2023-2027 i ich zastępców (§ 36 ust. 1 pkt d).

11. Dyskusja w sprawie zmiany wysokości rocznej oddziałowej składki członkowskiej zwieńczonej podjęciem stosownej uchwały w tej sprawie (§ 36 ust. 1 pkt h) oraz przedstawienie zaproponowanych w dniu 23 kwietnia br. w Uchwale nr 2 Walnego Zebrania Członków  uzyskanych wyników poczynionych ustaleń ze spółdzielnią i klubem SP3PSM dotyczących propozycji ewentualnej zmiany siedziby Oddziału i podjęcia stosownej uchwały w tej sprawie (§ 36 ust. 1 pkt k).

12. Wystąpienia gości, dyskusja.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SP3JB

 

Joomla templates by a4joomla