Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 


1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie
pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami,
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja
środowiska poznańskich krótkofalowców.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82,
pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Patronatem honorowym zawody objęli Prezydent Miasta Poznania
oraz stowarzyszenia kombatanckie. Managerem zawodów jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż
jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić
w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: sobota przed datą rocznicową 28 czerwca, w 2015 roku przypada to w dniu 27 czerwca,
godz. 04:00-06:00 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasma i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF.
Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.
5. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
6. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie CW+SSB /MIX POZNAŃ/
B – stacje pozostałe CW+SSB /MIX/
C – stacje pozostałe SSB /PHONE/
D – stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej
10 QSOs. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do
kontroli (CHECKLOG).
7. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PC (via SP3PGR) podaje: RS(T) + literę O, np. 59(9) O,
- stacje pracujące z terenu m. Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9) PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patroni Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9) PP,
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 4 łączności – po jednej na danym paśmie
i określonym rodzajem emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią
poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy
rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
8. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestników, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościowa (litera O w grupie kontrolnej) – 10 pkt.
- ze stacją m. Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) – 5 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) – 3 pkt.
- ze stacją zagraniczną – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt
Za łączności (nasłuchy) stacji pracujących emisją CW podane wyżej punkty liczy się podwójnie.
9. Mnożniki:
- stacja okolicznościowa SN1956PC (O) oraz stacje węgierskie – mnożnik 2,
- stacje pracujące z terenu m. Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacje których
operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – mnożnik 1.
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie na każdym
paśmie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające
ww. kryteria będą również miały przyznany określony wyżej stosownie do danej sytuacji mnożnik.
10. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy
nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
11. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach
(plik w formacie PDF).
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych
i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału
Poznańskiego PZK http://oppzk.poznan.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
12. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku
wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony
w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca na adres e-mailowy organizatora zawodów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Dopuszcza się wysłanie logu
papierowego listem priorytetowym na adres organizatora /decyduje data stempla pocztowego/. Wykaz
nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www organizatora.
13. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 lipca 2015
roku na stronie www organizatora http://oppzk.poznan.pl oraz na portalu PZK.
14. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów.
Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji
zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Joomla templates by a4joomla