Wiadomość

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W zorganizowanych przez Oddział 26 czerwca 2021 roku Zawodach Poznańskich, pośród uczestniczących w nich stacji do organizatora wpłynęły zgłoszenia od 63 stacji, w tym od dwóch stacji węgierskich, sześciu stacji nasłuchowych oraz cztery logi do kontroli, a wykaz uczestników zawodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 
Grupa A (stacje poznańskie):
SP3LOZ, SP3MKS, SP3PGR, SP3SX, SQ3KNT, SQ3MZ, SQ3OGO, SQ3OPH.
 
Grupa B (stacje klubowe):
3Z20OIF, SN70KAB, SP3KWA, SP3PJY, SP3POB, SP4KHM, SP5PWA, SP7PGK, SP9KJU, SP9ZHR.
 
Grupa C (stacje indywidualne):
3Z3AHK, HA5BA, HA8KW, SN5L, SN9CZ, SO4P, SP2AYC, SP2WGB, SP2YO, SP3LCD, SP3OKS, SP3QDM, SP3RAO, SP4AWE, SP4JSJ, SP4SP, SP5ELA, SP5FHF, SP5KG, SP6EO, SP7RFF, SP8CHI, SP8FO, SP8OOB, SP8WH, SP9KW, SP9WZO, SQ1NXW, SQ2DYF, SQ5AAJ/5, SQ5AKY, SQ6NDC, SQ7CGN, SQ8PIW, SQ9KWY.
 
Grupa D (stacje nasłuchowe):
SP3-08-142, SP3-08-145, SP3-08-146, SP3-08-148, SP6-01445, SP8-20-130.

Logi do kontroli (CHECKLOG):
HA2MN, SP1GZF, SP2DKI, SQ8LUU.
 
Jacek SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością zawieszenia od 22 października 2020 roku do odwołania czwartkowych dyżurów w siedzibie Oddziału, a wychodząc naprzeciw tym, którzy w tej trudnej sytuacji mają do wysłania wypisane karty QSL oraz chcą odebrać karty wysłane pod ich adresem przez innych krótkofalowców, które w tym i wcześniejszym okresie dotarły do Oddziałowego Biura QSL informuję, że po raz kolejny od zawieszenia dyżurów w czwartek 10 czerwca 2021 w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie Oddziału (Centrum Kultury ZAMEK, pok. 336) dyżur będzie pełnił oddziałowy QSL manager Kol. Piotr SP3RAX. Wymiany kart podczas tego dyżuru będzie można dokonać pojedynczo, przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą DDM (D - dezynfekcja, D - dystans, M - maseczka).

W imieniu Zarządu
Jacek SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


1.  Cele zawodów:
upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci mjr. Jerzego Grabusa i innych uczestników oraz ofiar tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich i węgierskich krótkofalowców.

2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.

4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2021 roku przypada 26 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.

6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.

7. Klasyfikacje:

A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/

B – stacje klubowe /MO/

C – stacje indywidualne /SO/

D – stacje nasłuchowe /SWLs/

Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).

8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacje SP3PGR i SP3KPH oraz posiadające w znaku liczby 1956 lub 65 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP (w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).

Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacjami SP3PGR, SP3KPH oraz posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 65 (O) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZP) – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZ) – 3 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt

   10. Mnożniki:

Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: SP3PGR, SP3KPH, posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 65 (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), stacjami węgierskimi, a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).

Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.

12. Nagrody:

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).

Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK https://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.

13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do północy 27 czerwca 2021 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl, jeśli zostanie reaktywowana.

14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2021 roku.

15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Paweł SP3OKA
Manager Zawodów Poznańskich 2021

Dostęp do Regulaminu Zawodów w postaci pliku PDF.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca kwietnia należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, nie opłaciło tylko dwóch Kolegów i zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, po resecie bazy OSEC utracili oni status członka PZK. Dzięki Kolegom, którzy zostali członkami Oddziału w roku bieżącym, pomimo mającego miejsce przejścia do innego oddziału oraz śmierci, stan ewidencyjny Oddziału w stosunku do końca 2020 roku jest na plus i wynosi obecnie 116 członków. W okresie od 1 do 30 kwietnia br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Koleżanki i Kolegów: Grzegorza SO3AK, Franciszka SP3-08-134, Krzystofa SP3WXI, Martę SQ3KPI, Olgierda SQ3SWF, Michała SQ3MIS/SP3Z, Łukasza SP3MAJ, Przemysława SP3MAX, Rafała SQ3NMV, Mateusza SP3MKW, Małgorzatę SQ3PON i Roberta SQ3AUV. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowych Kolegów, którzy odpowiednio 24 i 29 kwietnia 2021 opłacili wymagane składki i przedłożyli podpisane deklaracje wraz z jednym wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych i zwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Są to dwaj Koledzy o imieniu Tomasz, odpowiednio SP3-08-148 i SP3THA.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3JXB SK23 kwietnia 2021 roku przegrał walkę z chorobą Kol. Stanisław Nowak SP3JXB, zasłużony dla środowiska poznańskiego krótkofalowiec. Współtwórca i od ponad 50 lat związany z Harcerskim Klubem Łączności SP3ZAC, a w ostatnich latach także z klubami SP3PML czy SP3PGR. Propagator "łowów na lisa", dobry konstruktor. Do ostatnich dni aktywny na pasmach KF i UKF. Uczestnik wielu edycji zawodów organizowanych przez Oddział Poznański PZK czy kluby SP3PML i SP3PSM. Wspaniały kolega krótkofalowiec, służący swoją radą i pomocą wszystkim potrzebującym.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Stanisława Nowaka rozpoczną we wtorek 4 maja o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Bluszczowej 14 w Poznaniu.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Stanisława SP3JXB uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB, który wraz z Piotrem SP3RAX złożyli wiązankę kwiatów. Najliczniejszą grupę krótkofalowców obecną na cmentarzu stanowili przedstawiciele Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAC, ale byli także prezesi klubów SP3PML, SP3PGR czy SN3PPW.Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a tym którzy w tej świątecznej atmosferze zdecydują się wziąć udział w tegorocznym SP DX Contest zaplanowanym na 3-4 kwietnia życzę uzyskania jak najlepszego wyniku.

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla